پیچک ( جمال جمالی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- در طــواف نـــور شمعـي مــوي افشان مي کني( جمال جمالی )
- سطــر سطــر خــــــــاطرات دلبــرم آتش گرفت( جمال جمالی )
- در تـب چشــم سيـــاه و ســـــاحل دامان تو( جمال جمالی )
- صفاي چشم و ابرويت مبارک ( جمال جمالی )
- تـــو را در آسمـــان مـــي جــــويم اي گل( جمال جمالی )
- روز مـــرگم هـمه را مست مــِـي ناب کنيد( جمال جمالی )
- مــردي و مــردانگي از تيــــر آرش مي چکد( جمال جمالی )
- سـاقي به دفتـر مي کشد شب بـوي ايوان تو را( جمال جمالی )
- کـاش مي شـد با گــل و شمع و تمناي شباب( جمال جمالی )
- يــــاران خمـــار افتــاده ام ، دور از نــــگار افتاده ام( جمال جمالی )
- نــام او دامـن کشـان تــا آسمــان پر مي کشد( جمال جمالی )
- مـي کشم دست قلم را تا که آيد سوي تو( جمال جمالی )
- گـُـل ِ نـا مهــــربان ديـــوانه ام کـردي بــگو از ( جمال جمالی )
- اي که در چشـــم سياهت سردي سرما نديدم( جمال جمالی )
- کهنه سر باز وطــــــــن ، رنجـــري چالاکم( جمال جمالی )
- کـاش در کعبه ي دل پرچـــم يـک ميـــکده ( جمال جمالی )
- به پيـران همســري پيرانه زيباست( جمال جمالی )
- اينجا همه در پويش خوشبختي خويـــش اند ( جمال جمالی )
- امشب بــه کعبه بــــي صدا ، بهـــــــر نمـــاز آمدم( جمال جمالی )
- تـا کـه آمـد مــرد تـازي ، بــزم شـادي خش گرفت( جمال جمالی )
- عطـر و نسيــم ايـن هـوا کـِي بـوي بــاران مي دهد( جمال جمالی )
- دلبــــر کــــولي وشــان در فـــــکر رندان نيستي( جمال جمالی )
- در طــواف نـــور شمعـي مــوي افشان مي کني( جمال جمالی )
- قاصدک بـــا ديــدن ِ پـــروانه شاعر مي شود ( جمال جمالی )
- چشم و دل بايد فـــداي عهـــــد و پيمانت کنم( جمال جمالی )
- پيک نياکان رسيــد ، شـور و شــرر مي شود( جمال جمالی )
- بهـــــار سال نــو آمــد ، خـُـم و خمخانه مي خواهم ( جمال جمالی )
- نــوشتم ايـــــن غــــزل در زيـــــر باران ( جمال جمالی )
- زني را مـي شناسم من ، کـــه عشــــق مادري دارد( جمال جمالی )
- بــاغبان آشــفته از طـــــوفان گــــلزار من است ( جمال جمالی )
- نشستـــم واژه واژه چشـــم هــــايت را دعـا کردم( جمال جمالی )
- تو باشي سجـــده بــر يــــزدان نمايم ( جمال جمالی )
- دو تـــــا پـــروانه ي هــم سـاز و آواز ( جمال جمالی )
- اي کـــه در چشــم سيــاهت بــوي باران داري( جمال جمالی )
- قـــصه ي ماه و پــري با چشم گريان گفته ام ( جمال جمالی )
- امشب براي ديدنت مو را پريشـــــــــــان مي کنم( جمال جمالی )
- يــاد دارم مـــادرم فصـــل ِ بهـــار( جمال جمالی )
- گل از گلستان آمده ، يار از دبستان آمده ( جمال جمالی )
- در ايراني که نفت اش بيکران بود( جمال جمالی )
- ســال ها عــين دمــاوند نــگــــــــــاهت کردم( جمال جمالی )
- به پيـران همســري پيرانه زيباست ( جمال جمالی )
- خـراب بــــــاده و پيمـانه هستم ( جمال جمالی )
- ســاربان بــي کاروان اش مــي رود کـاري نکن( جمال جمالی )
- خيـابـان تــــا خيـابـان ميــش ديدم( جمال جمالی )
- بـوي بــاران هـمــدم عطــر نگـاه ژاله است ( جمال جمالی )
- بــه دنبــال خـطا يـک سـر دوانيم( جمال جمالی )
- خمار چشم تو بي خواب ام امشب( جمال جمالی )
- شبي که ظالمان خون مي مکيدند ( جمال جمالی )
- به روي سبـزه ها در کوهساران( جمال جمالی )
- خودم ديــدم کـه رفتارت عجيب است( جمال جمالی )
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد